Minimalni vremenski intervali između dva testiranja

Prema: National minimum retesting intervals in pathology: A final report detailing consensus recommendations for minimum retesting intervals for use in pathology

https://www.rcpath.org/resourceLibrary/g147-minretestingintervalsinpathology-dec15-pdf.html
- kod bolesnika s akutnom koagulopatijom jednom dnevno
 
- kod bolesnika s obilnim krvarenjem po procjeni kliničara
FIBRINOGEN
- rutinsko praćenje se ne preporuča
- kod sumnje na intoksikaciju kontaktirati dežurnog biokemičara
- rutinske koagulacijske analize imaju ograničenu primjenu
  pri procjeni antikoagulantnog učinka NOAK
 NOVI ORALNI
ANTIKOAGULANSI
(NOAK)
- koristi se za praćenje terapije niskomolekularnim heparinom
- rutinsko praćenje se ne preporuča osim kod bolesnika s
  procjenom glomerularne filtracije (eGFR) < 30 ml/min i
  ekstremnih odstupanja u tjelesnoj težini i trudnica
 HEPARIN (anti Xa)

Uzorkovanje :
isključivo 3 do 4 sata nakon s.c.
primjene

- kod bolesnika koji primaju visokomolekularni heparin 6 sati od
  početka terapije i nakon toga jednom dnevno kod postignute
  ciljne vrijednosti
- kod bolesnika koji primaju inhibitore trombina 2 sata nakon
  svake doze zatim jednom dnevno kod postignute ciljne vrijednosti
APTV
APTV se ne koristi za praćenje bolesnika na terapiji  niskomolekularnim heparinom
- kontrola nakon 2 do 3 dana od uvođenja terapije
- kontrolirati dok se ne postigne terapijski interval INR-a
  jednom dnevno
- nakon postizanja stabilne vrijednosti (u terapijskom intervalu
  2 dana zaredom
, prva 2 tjedna kontrola svakih 3 do 5 dana a
  kasnije  jednom mjesečno
- kod bolesnika kojima je potrebno preinuti terapiju VKA i koji
  su primili vitamin K - kontrola INR-a nakon najmanje 6 sati
- kod terapije koncentratom protrombinskog kompleksa ponoviti
  INR unutar jednog sata od početka terapije
INR
INR kao način izražavanja rezultata koristi se samo za praćenje terapije VKA
(antagonisti vitamina K)
- kod bolesnika sa obilnim krvarenjem po procjeni kliničara
- kod iznimno jakog krvarenja svaki sat
- kod bolesnika sa akutnom koagulopatijom ukoliko nema
  krvarenja ne više od jednom dnevno
PV / APTV
KOAGULACIJA
Za pacijente na antikoagulantnoj terapiji obavezno navedite naziv lijeka !
Jedno mjerenje 24 sata nakon operacije najbolje korelira s ishodom. Serijsko mjerenje opravdano je ako se kliničko stanje bolesnika pogoršava i/ili postoje nove promjene u EKG-u.
 HIGH SENSITIVE TROPONIN
hsTni

kod kardiokirurških operacija
- kod sumnje na srčano zatajenje - jednom
- ukoliko se ponovi akutna epizoda ponoviti mjerenje
 proBNP
- jednom u 24 sata kod sumnje na sepsu
PROKALCITONIN
- jednom u 24 sata
- moguće češće ukoliko se radi o pedijatrijskim bolesnicima
- kod očekivanja pada CRP-a zbog terapije antibioticima 48 sati
 CRP

- kod ležećih bolesnika jednom tjedno

GGT /
KONJUGIRANI BILIRUBIN

- kod ležećih bolesnika jednom u 72 sata
- kod toksičnog hepatitisa češće praćenje

JETRENI TESTOVI
(UKUPNI BILIRUBIN /
AST /ALT /ALP
)

- kod stabilnih bolesnika koji su na intravenoznoj terapiji
  jednom dnevno

UREA, KREATININ / ELEKTROLITI (Na/K/Cl) / GLUKOZA

- kod stabilnih bolesnika koji nisu na intravenoznoj terapiji
  jednom u 4 dana

- kod simptomatskih bolesnika koji su na infuziji svaka 2 do 4 sata
- kod bolesnika s akutnim oštećenjem bubrega
  pri primitku
zatim jednom dnevno

UREA, KREATININ / ELEKTROLITI (Na/K/Cl)
HEMATOLOGIJA

- ležeći bolesnici koji su pri primitku u bolnicu imali normalni
  KKS - jednom u 4 dana
- praćenje nestabilnih ležećih bolesnika koji ne krvare i ne primaju
  citotoksične lijekove jednom dnevno
- bolesnici s obilnim krvarenjem po procjeni kliničara
- kod iznimno jakog krvarenja svaki sat

KOMPLETNA KRVNA SLIKA
(KKS)
BIOKEMIJA